top of page

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Silky professional B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen bij Silky Professional B.V. h.o.d.n. Hair Division, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer; 59852275, hierna te noemen Hair Division”.
2. Waar in deze algemene leveringsvoorwaarden wordt gesproken over “de afnemer” wordt hieronder verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Hair Division wenst aan te gaan en/of degene voor wiens rekening de producten worden geleverd.
3. De toepasselijkheid van afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden of andere bedingen, waarnaar de afnemer in haar offerte, orderbevestiging, correspondentie of anderszins verwijst, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, behalve voor zover deze door Hair Division schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.  

4. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling betekent dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hair Division onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hair Division passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal Hair Division daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 3. Totaal concept

1.  Indien de afnemer van Hair Division een totaal concept afneemt, is sprake van exclusiviteit van een vooraf omschreven regio.

2. De afnemer dient alle producten behorende bij het totaal concept te blijven voeren. Als de afnemer niet langer alle producten voert, dan:

(a) komt de exclusiviteit te vervallen en is Hair Division gerechtigd om de producten in de omschreven regio aan derden aan te bieden, en

(b) is Hair Division gerechtigd om niet langer de producten aan afnemer aan te bieden en te leveren;

 

4. Prijzen en zekerheid
1. De prijzen vermeld op de website en op de orderbevestiging zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de producten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Hair Division gerechtigd deze prijswijzigingen direct door te voeren.
3. Indien naar het oordeel van Hair Division de financiële positie van de afnemer daartoe aanleiding geeft, is de afnemer verplicht op eerste verzoek van Hair Division vooruitbetaling te doen ten genoegen van Hair Division tot de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. Laat de afnemer na de verzochte zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen, dan is Hair Division gerechtigd naar haar oordeel de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder zelf aan de afnemer tot enige schade-vergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 5. Betaling  
1. Hetgeen de afnemer aan Hair Division verschuldigd is, dient zij per datum van de factuur per omgaande te voldoen, hetzij door betaling à contant of per betaling onder rembours, hetzij door overschrijving op een door Hair Division aangegeven bank- of girorekening.
2. Indien en voor zover (enig deel) van het verschuldigde niet uiterlijk op de overeengekomen datum door Hair Division is ontvangen, is deze gerechtigd, onverminderd zijn recht nakoming te vorderen: aan de afnemer met ingang van die datum de wettelijke handelsrente, vermeerderd met 2%, over het verschuldigde in rekening te brengen, bij de berekening waarvan een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand, en de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van alle met de afnemer gesloten overeenkomsten op te schorten. Indien de afnemer ook na een schriftelijke of elektronische aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn het verschuldigde bedrag volledig te voldoen, is Hair Division gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder zelf aan de afnemer tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Hair Division kan alle kosten, die zij in of buiten rechte tot behoud van haar rechten tegenover de afnemer moet maken, aan de afnemer in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €500,--.
3. Tenzij uitdrukkelijk en anders is overeengekomen, is het de afnemer niet toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen.

 

Artikel 6. Levering
1. Hair Division zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Hair Division kenbaar heeft gemaakt.
3. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Hair Division tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen moment, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Overmacht
1. Indien Hair Division door omstandigheden buiten haar wil en/of schuld een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor Hair Division. Hair Division is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan overheidsmaatregelen, plundering, diefstal, explosie, brand, extreme weersomstandigheden, stakingen, pandemie of productieproblemen bij de fabrikant of het staken van productie of uitvoering door al dan niet door Hair Division ingeschakelde derden.

2. Bij voortduren van overmacht langer dan 60 dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. De geleverde goederen blijven eigendom van Hair Division totdat alle vorderingen zijn voldaan betreffende de tegenprestatie voor door Hair Division af te leveren zaken, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
2.  Hair Division heeft het recht om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de afnemer zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen terug te nemen, zodra enige betaling niet tijdig plaatsvindt of de afnemer anderszins in verzuim is. De afnemer zal bij zodanige terugneming alle medewerking verlenen.
3. Hetgeen de afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan Hair Division is verschuldigd, wordt ten volle direct opeisbaar indien
a) de afnemer surseance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend,
b) de onderneming van de afnemer al of niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen, of
c) conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de afnemer wordt gelegd, tenzij de afnemer binnen 8 (acht) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van  Hair Division naar het redelijk oordeel van Hair Division passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen de afnemer aan Hair Division verschuldigd is en zal worden.

Artikel 9. Garanties
1. Hair Division garandeert dat de goederen in overeenstemming zijn met de standaardspecificaties geldig op de verzenddatum, of met eventuele specificaties van de afnemer.
2. Alle andere garanties, expliciet en impliciet, in verband met de goederen, afzonderlijk gebruik of samen met ander materiaal, met begrip van maar niet beperkt tot elke impliciete garantie voor de geschiktheid of verhandelbaarheid voor welk doel ook, worden verworpen.
3. De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten conform de overeenkomst zijn. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer Hair Division binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk te informeren.

Artikel 10. Ontbinding
1. Hair Division is gerechtigd alle met de afnemer gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de afnemer te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden te zijn en onverminderd het recht van Hair Division op schadevergoeding van de afnemer te vorderen, indien de afnemer surseance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend, de onderneming van de afnemer al of niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen, conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de afnemer wordt gelegd, tenzij de afnemer binnen 8 (acht) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van Hair Division naar het redelijk oordeel van Hair Division passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen de afnemer aan Hair Division verschuldigd is en zal worden, zich enig andere omstandigheid voordoet, die bij Hair Division redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

 

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Indien Hair Division aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Hair Division is slechts aansprakelijk voor zover zij ter zake verzekerd is en die verzekering in voorkomend geval tot uitkering overgaat. In elk geval is elke aansprakelijkheid van Hair Division beperkt tot het factuurbedrag dat de afnemer aan Hair Division verschuldigd is geworden. Tenzij de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of grove schuld van Hair Division.

2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. De afnemer dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

b. immateriële schade;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulp-personen of niet leidinggevende ondergeschikten van Hair Division.
3. Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor de afnemer schade voortvloeit of naar redelijke verwachting zal voortvloeien, waardoor Hair Division aansprakelijk is te houden, dient de afnemer binnen 5 (vijf) werkdagen na die gebeurtenis, Hair Division schriftelijk in kennis te stellen. Laat de afnemer een tijdige schriftelijke kennisgeving na, dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis. In elk geval vervallen alle vorderingen tot vergoeding van schade van de afnemer 1 jaar na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
4. De afnemer vrijwaart Hair Division voor schade die zij oploopt als gevolg van het gebruik van de geleverde producten. De afnemer is zich bewust dat zij voor gebruik van de producten de gebruiks-handleiding dient te raadplegen.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegd recht
1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties op het gebied van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen die over of naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van Hair Division, tenzij dwingend een andere rechter is voorgeschreven.
 

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page